Home Уроци по Dreamweaver Каскадни набори от стилове (CSS)

Каскадни набори от стилове (CSS)

1. Каскадни набори от стилове (Cascading Style Sheets, CSS)

1. Същност

а) стил (Style) – нарича се още правило (rule) – набор от свойства, които дефинират и контролират външния вид на даден елемент. Всеки стил има име, по което браузърите определят как да изобразят елементаб) набор от стилове (Style Sheets) – група стилове;
в) каскадни (Cascading) – отнасят се до подредената последователност и приоритет на стиловете. Всеки следващ добавен стил в една страница предефинира предходния.

2. Предназначение

Контролират форматирането, външния вид и разположението на елементите в уеб страниците. CSS се поддържа от браузъри с версии 4.0 и по-нови. Кодът за CSS стиловете се поставя в тага head на HTML страницата.

3. Видове

а) вътрешен – дефинира се и се използва само в текущия документ (когато се налага да се форматира само една страница). Dreamweaver го създава автоматично при форматиране на текста или самата страница.
б) външен – текстов файл, съдържащ форматиращи атрибути (само CSS код). Към него трябва да има препратка от всички страници, които трябва да имат този външен вид. Използва се, когато искате сайтът да има еднотипен външен вид, независимо коя страница е отворена.

4. Предимства на външните CSS

а) стиловете могат да бъдат използвани в много документи;
б) при промяна на някой атрибут в стил, всички контролирани от него елементи се променят автоматично; в) тъй като форматиращият код се намира в един общ документ, то:
– не се налага ползващите го страници постоянно и поотделно да го зареждат;
– използва се по-малко код и страниците се свалят по-бързо;
– добавянето на съдържание към уеб сайтовете е много по-бързо и лесно;
– по-опростено актуализиране и поддържане на сайтовете.

5. Типове набори, които могат да се създават в Dreamweaver

а) Class – позволява създаването на набор от стилове, които не са обвързани с определени елементи. Един клас може да се прилага към много елементи в документа или към много документи. Класовете се разпознават по точката в началото на името им;
б) Tag – позволява съществуващ HTML таг (например заглавие или хипервръзка) да бъде предефиниран със стила;
в) Advanced – позволява:
1) създаването на контекстуални селектори – стилове, които се използват за определена комбинация (положението, при което даден таг се намира в друг) от тагове;
2) даването на идентификатори (ID), които могат да бъдат използвани само 1 път на страница като начин за дефиниране или уникално идентифициране на определен елемент. ID обикновено се използват в скриптове и се познават по знака #.

Типове CSS

2. Създаване на вътрешни стилове

1. Създаване на вътрешен стил за цялата страница

Modify/Page Properties, категория Appearance
а) определяне на фонов цвят – Background Color
б) смяна на шрифта – Page Font Комбинациите от шрифтове в менюто Page Font указват на браузъра как да изобразява текста. Ако първият от групата не бъде намерен, браузърът се опитва да използва втория. Ако и той не е наличен – използва третия. Ако нито един от изписаните не бъде намерен браузърът използва собствения си подразбиращ се.
в) промяна на размера на шрифта – Size
г) избор на цвят на шрифта – Text Color

2. Създаване на вътрешен стил за селектиран текст – панел Properties

Създаване на вътрешен стил

а) смяна на шрифта – меню Font
Комбинацията от шрифтове може да се промени чрез избиране на Edit Font List (или Text/Font/Edit Font List) – отваря се диалогов прозорец, в който могат да се правят следните промени върху наборите от шрифтове:
– добавяне на шрифт към съществуваща комбинация
1) селектирайте комбинация от списъка Font List
2) изберете кой шрифт ще добавяте от списъка Available Fonts, бутон <<
– премахване на шрифт от съществуваща комбинация
1) селектирайте комбинация от списъка Font List
2) изберете кой шрифт ще премахвате – Chosen fonts, бутон >>
– създаване на нова комбинация
1) селектирайте (Add fonts in list below) от списъка Font List, списъка Available Fonts, бутон <<
2) за всяка следваща комбинация: натиснете бутон (+) и повторете 1)
– премахване на комбинация
1) селектирайте комбинация от списъка Font List
2) натиснете бутон (–)
– добавяне на шрифт, който не е инсталиран на системата – въвеждате името му в текстовото поле под списъка Available Fonts, бутон <<
За да махнете настройките за шрифта:
1) селектирайте текста, използващ дадения шрифт
2) панел Properties, меню Font, Default Font или Text/Font/Default
б) промяна на размера на шрифт – меню Size
За да махнете настройките за размера на шрифта:
1) селектирайте текста, използващ дадения размер
2) панел Properties, меню Style – None или Text/CSS Styles/None
в) избор на цвят на шрифт – поле Text Color
Панел Files, страница Assets или Window/Assets, икона Colors – показва активите на цветовете
◦ Site – вижда се кои цветове са били използвани в текущия активен сайт
Бутон Add to favorites – записва избрания цвят като предиалогов прозорец очитан
Бутон Refresh Site list – показва цветове, които са дефинирани, но не ги виждате
◦ Favorites – показва предиалогов прозорец очитаните цветове (които се използват в целия сайт)
Когато за първи път на страница избирате атрибут или комбинация от атрибути, Dreamweaver създава нов стил, който се появява в меню Style на панел Properties. Тези стилове получават автоматично генерирани стандартни имена Style1, Style2 и т.н. След това активния стил може да бъде преименуван чрез Rename от меню Style.

3. Работа с класове

1. Създаване на клас (правило), който е вътрешен стил

1) панел CSS, панел CSS Style (съдържа списък със стиловете, които са били създадени от програмата при дефиниране на свойствата на страниците), бутон All
2) кликнете върху иконата New CSS Rule (или Text/CSS Style/New)
3) отваря се диалогов прозорец New CSS Rule, изберете ○ Class
4) в текстово поле Name въведете име за собствен стил (поставете точка пред него). Dreamweaver автоматично дава на стиловете имена .unnamed1, unnamed2,…
5) изберете радиобутон This document only – показва, че се създава нов вътрешен стил; OK
6) отваря се диалогов прозорец CSS Rule Definition for .име_на_стил – в необходимите категории направете желаните настройки; OK
Новосъздаденият клас се появява в меню Style на панел Properties и в списъка със стиловете на панел CSS Styles. В долната му част има списък със свойства на селектирано правило – имената им са в лявата колона, а стойностите им – в дясната. Има 3 режима за разглеждане на списъка със свойства:
(1) – Show Only Set Properties – по подразбиране – виждат се само свойствата, за които има дефинирани стойности
(2) – Show List View – показва целия списък с атрибути
(3) – Show Category View – показва атрибутите, организирани в категориите от диалогов прозорец CSS Rule Definition

2. Създаване на клас, който е външен стил

1) панел CSS Styles, икона New CSS Rule
2) радуобутон Class, Name – въведете име, изберете радиобутон (New Style Sheet File), OK
3) въведете име за файла с набора (изберете разширение .css), Save
4) в диалогов прозорец CSS Rule Definition for .име in име.css – въведете атрибути за набора; OK

3. Редактиране на правило, избрано в панел Styles

а) промяна на стойностите на свойства – директно от списъка
б) добавяне на ново свойство и стойност
– в режим (1) – кликате върху препратката Add и от появилото се меню изберете свойството
– в режим (2) или (3) – стойност се добавя директно чрез щракване в полето на свойството в) изтриване на свойство – маркирате го и кликате върху иконата Delete CSS property г) използване на диалогов прозорец за редактиране на правила – бутон Edit Style – отваря се диалогов прозорец CSS Rule Definition

4. Прилагане на клас (стил)

1) селектирайте текста
2) панел Properties, меню Style–избирамежеланияклас

5. Изтриване на клас от вградения набор от стилове

1н.) селектирате го в панел CSS Styles и щр. Върху иконата Delete CSS Rule – стилът изчезва от набора, но обръщенията към него, които се намират в кода, ще останат в документа.
2н.) функция Find and Replace–премахваиобръщениятакъмстила

4. Преобразуване на вътрешни стилове във външни

1) Отворете документ, съдържащ вътрешен стил
2) File/Export/CSS Styles
3) Отваря се диалогов прозорец Export Styles As CSS File – в поле Save As въведете име за външния стил
4) Запишете файла (автоматично се добавя разширение css към името му) Създава се външен набор от стилове, който съдържа всички вътрешни стилове, намиращи се досега в документа – включително тези, които дефинират свойствата на страницата и създадените от вас класове (ако има такива). Ако към документа има прикачен друг външен набор, неговите стилове няма да бъдат експортирани в новия.
Ако желаете да използвате новия набор и за документа, от който сте го експортирали трябва първо да премахнете вътрешния набор (в панел CSS Styles селектирайте самия набор и щракнете върху иконата Delete Embedded Style Sheet).

5. Свързване към външни набори

1. Използване на примерни набори от стилове

1) Отворете неформатиран документ
2) В панел CSS Styles щракнете върху иконата Attach Style Sheet
3) Отваря се диалогов прозорец Attach External Style Sheet
– когато набори от стилове са прикачени към документ, те могат да бъдат свързани или вградени (импортирани)
Радиобутон Link – един набор се използва за форматиране на много страници
Радиобутон Import – един набор се използва за форматиране само на един документ Изберете Link.
– щракнете върху препратката sample style sheet, за да намерите примерен набор; OK
4) OK- наборът е добавен към панел CSS Styles и автоматично се копира в папка с име CSS в текущия сайт. Ако такава не съществува Dreamweaver ще я създаде. Атрибутите на набора автоматично се прилагат в отворения файл.

2. Използване на собствен външен набор от стилове

1) В панел CSS Styles щракнете върху иконата Attach Style Sheet
2) Отваря се диалогов прозорец Attach External Style Sheet – Радиобутон Link
3) Бутон Browse–намеретежеланиявашсобственвъншенфайл

6. Създаване на външни стилове за предефиниране на HTML тагове

Те се прилагат автоматично върху съдържанието, което се намира в тях – във всички документи, върху които се прилага наборът от стилове.

1. Създаване на стил за конкретен таг

1) Поставете курсора в текста, използващ тага или селектирайте тага в Tag selector
2) В панел CSS Styles, икона New CSS Rule
3) Отваря се диалогов прозорец New CSS Rule. Изберете радиобутон Tag
4) Текстовото поле Tag трябва да съдържа избрания таг, без < >
5) От областта Define in натиснете радиобутона за менюто и изберете свързания с документа външен набор от стилове; OK
6) Отваря се диалогов прозорец CSS Rule Definition …. in …..
В необходимите категории направете желаните настройки; OK
Файлът с външния набор от стилове се отваря автоматично в нова подстраница на прозореца Document. CSS файловете се изобразяват в изглед Code. Ако правите някакви промени в него, задължително запишете CSS файла.

2. Създаване на стил за форматиране на текст с тагове за параграф

1) Поставете курсора в желания параграф – лента Tag selector показва HTML тага p за дефиниране на параграф 2) В панел CSS Styles, икона New CSS Rule
3) Отваря се диалогов прозорец New CSS Rule. Изберете радиобутон Tag
4) Текстовото поле Tag трябва да съдържа p. Ако не е така, изберете го.
5) От областта Define in натиснете радиобутона за менюто и изберете свързания с документа външен набор от стилове; OK
6) Отваря се диалогов прозорец CSS Rule Definition …. in …..
В необходимите категории направете желаните настройки; OK

3. Създаване на стил за предефиниране начина на форматиране на списък

1) Поставете курсора в 1-я ред на списъка. В Tag selector щракнете върху ul, ol (това са HTML тагове за целия списък; li – отнася се само за отделни позиции в списъка)
2) В панел CSS Styles, икона New CSS Rule
3) Отваря се диалогов прозорец New CSS Rule, изберете радиобутон Tag
4) Текстово поле Tag трябва да съдържа ol. Ако не е така – изберете го.
5) От областта Define in натиснете радиобутона за менюто и изберете свързания с документа външен набор от стилове; OK
6) Отваря се диалогов прозорец CSS Rule Definition …. in ….., категория Type – направете желаните настройки; OK

7. Създаване на външни стилове за комбинация от няколко тага

Задача: Форматирайте по различни начини текстови параграфи, в които е използвано подравняване.

1. Създаване на стил за конкретен таг div

1) Поставете курсора в желания параграф. От Tag selector изберете p – селектира се целия параграф
2) лента Insert, бутон Insert Div Tag
3) Отваря се диалогов прозорец Insert Div Tag От поле Insert изберете Wrap Around Selection; бутон New CSS Style
4) Отваря се диалогов прозорец New CSS Rule, радиобутон Class, въведете име за стил, Define in – изберете .css файл

2. Дефиниране атрибути на стил

5) Отваря се диалогов прозорец CSS Rule Definition, категория Block, в Text align – изберете подравняване, ОК 6) В диалогов прозорец Insert Div Tag в меню Class въведете класа от 4) Параграфът вече се намира в таг div, който в прозорец Document е означен с очертание от точки – това е визуална помощ на Dreamweaver и не се вижда в браузър (View/Visual Aids/CSS Layout Outlines).

3. Създаване на стил за комбинация от тагове

7) Поставете курсора в параграфа, който се намира в div
8) панел CSS Styles, бутон New CSS Rule
9) Отваря се диалогов прозорец New CSS Rule, радиобутон Advanced, поле Selector – div p, Define in – изберете .css файл Текстът div p символизира тага div и тага за параграф в него. Ако тази комбинация съществува някъде в документа, с който е свързан наборът от стилове, тя ще бъде форматирана по начина, който опишете в 10). Текстът div p гарантира, че ще бъдат засегнати само параграфи, намиращи се в секция div.
10) Отваря се диалогов прозорец CSS Rule Definition, категория Block, направете желаните настройки
11) Запишете .css файла

8. Приоритет на стиловете

Когато върху един елемент има приложени няколко стила, браузърите показват комбинация от атрибутите им – те могат да си противоречат. При наличието на такъв конфликт, приоритетът на стиловете се определя каскадно. CSS се прилага кумулативно – означава, че всеки стил продължава създаденото от останалите, дефинирани за същия елемент. Това става в последователност, определена от следните правила за произход, специфичност и поредност.

1. Произход (източник на стила)

Последователността от източници е следната (от най-нисък към най-висок приоритет):
– подразбиращ се за браузъра
– стилове, създадени от потребителя
– стилове, идващи от уеб страницата
Стилът с най-висок приоритет предефинира противоречащите му атрибути от стил с по-нисък приоритет.
а) настройка на Internet Explorer за избор на потребителски набор от стилове
1) отворете браузъра
2) Tools/Internet Options, страница General, бутон Accessibility
3)  Format document using my style sheet, поле Style sheet – въведете желания стил
Пример: Ако потребителският стил определя за подразбиращ се шрифт Verdana, а този от уеб страницата определя зелен цвят за него, резултатът ще е зелен шрифт Verdana. Този кумулативен ефект се нарича наследяване
б) декларация за важност в CSS (weight) – метод за определяне на приоритета и има за основна цел да позволи на потребителя да контролира приоритета на стиловете. За да се увеличи важността на даден стил, в края на декларацията му се поставя !important, след стойностите на атрибутите. Стилове, дефинирани с !important в потребителски набор от стилове, предефинират противоречащите им от набора на уеб страницата.
Пример: body {color: #339900 !important}

2. Специфичност

Определя се от число във формата abc, където:
a – брой идентификатори в стила
b – брой атрибути, дефинирани в стила
c – брой имена на елементи в селектора
На стиловете с по-големи числа на специфичност се дава по-висок приоритет
Задача: Определете специфичността на:
Подразбиращ стил – body, td, th { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000 } – специф. 23 Стил за Heading 3 – h3 { font-family: Courier New, Courier, mono; font-size: 18pt; font-weight: bold; color: #660066 } – специф. 41
Запетаите, разделящи селекторите в подразбиращият се стил, показват, че стилът не е комбинация от тагове, а дефинира група от няколко селектора.

3. Поредност (точно местоположение на стиловете)

От най-нисък към най-висок приоритет:
– подразбиращ се за браузъра
– външни CSS
– вътрешни CSS
– инлайн стилове – стилове, разположени директно в кода. Те се дефинират в съдържанието на документа и в горната му част няма никаква информация за набори от стилове (както е при вътрешните) или в отделен набор (както е при външните). Инлайн стиловете смесват съдържанието с форматирането.
– локално форматиране с HTML – не се използва от Dreamweaver за форматиране на текст
Избягвайте инлайн стилове и локално форматиране.

Видео урок – Създаване на вътрешен стил за фон на страница

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.