Таблици

1. Таблици в Dreamweaver

В Dreamweaver те са достъпни в 3 режима: Standard, Layout, Expanded (лента Insert, категория Layout, бутоните за изглед или View/Тable Mode, избирате режим). В режим Expanded таблиците изглеждат леко уголемени и с по-дебела рамка. Този режим не отговаря на начина на показване на таблиците в браузърите.

1. Създаване на таблица

Създаване:
1)
1н.) лента Insert, категория Layout, бутон Table
2н.) лента Insert, категория Common, бутон Table
3н.) Insert/Table
2) Отваря се диалогов прозорец – Table със следните полета:
Секция Table Size:
Rows – брой редове в таблицата
Columns – брой колони в таблицата
Table Width – ширина на таблицата в пиксели или като % от прозореца на браузъра
Border Thickness – ширина на рамката на таблицата
Cell Padding – разстояние между съдържанието на дадена клетка и стените й. Въвеждате 0 ако не искате да има разстояние
Cell Spacing – пространството между клетките на таблицата, без да се включва рамката. Ако не желаете да има давате 0. Ако ги оставите празни ще се използва стойност 1. Тези свойства можете да променяте като маркирате таблицата, панел Properties, секция Table Size
Секция Header – опции за мястото на съдържанието в заглавната клетка: None – без, Left – само за редовете, Top – само за колоните, Both – и за двете.
Заглавните редове и колони се използват за означаване на съдържанието. Използват се най-често за таблици с данни и не се използват в таблици за оформяне на дизайна и разположението. Опцията Header използва атрибута scope – по този начин информацията в редовете или колоните със заглавни клетки служи като идентификатор за всяка от клетките в тях.
Пример: Ако използвате опцията за горен колонтитул Top и въведете Order в най-горната клетка на първата колона, останалите клетки в нея ще започват с думата Order.
o Caption –то се показва на всички потребители и може да бъде подравнено отгоре, отдолу, отляво или отдясно на таблицата.
o Summary – извличението от дадена таблица не се показва на страницата. Обяснява предназначението и контекста на таблицата.
Когато е избрана една таблица се показват хоризонтални и вертикални зелени линии. Това са ширината и височината на колоните и редовете. Тези линии изчезват, когато щракнете извън таблицата. Можете да активирате и деактивирате визуалната помощ за таблицата от View/Visual Aids/Table Widths.
За преминаване от клетка в клетка – Tab. При въвеждане на по-дълъг текст, таблицата автоматично променя ширината на съответните колони, така че да се събере текста. Най-горният ред е заглавен и въведеният в него текст се центрира и е удебелен.

2. Импортиране на данни от ЕТ

Можете да добавите към документ на Dreamweaver текст от ЕТ или от таблица в Word, като документът трябва да бъде записан в текстов файл, в който записите са разделени с табулация или запетаи.
1) поставете курсора на нов ред
2)
1н.) лента Insert, категория Layout, бутон Tabular Data
2н.) Insert/Table Object/Import Tabular Data
3) отваря се диалогов прозорец Import Table Data
4) бутон Browse – избирате файла, поле Delimiter – задава се разделител на записите – Tab
Other – може да използвате и други разделители като: (;) и (:)
Table Width – Set to въвеждате ширината на таблицата Border – 1 рамка

3. Копиране и вмъкване на клетки

Клетките могат да бъдат вмъквани на мястото на курсора или да заместват маркиран елемент в съществуваща таблица. Ако желаете да вмъкнете няколко клетки, съдържанието на Clipboard трябва точно да съвпада със структурата на таблицата или с избраната част, която вмъкнатите клетки заместват. Броят и ориентацията на клетките, които копирате, трябва да съвпадат с броя и ориентацията на тези, които ще заместите.
Edit /Copy, Edit/Paste

4. Селектиране на:

а) клетка – кликнете в клетката
б) колона/ред – щракнете върху зелената линия за ширината й/височината й;
в) таблица
1н.) позиционирайте курсора на произволно място в нея, лента Tag Selector, избирате тага table
2н.) позиционирайте курсора на произволно място в нея, Modify/Table/Select Table
3н.) позиционирайте курсора в горния й ляв ъгъл или на произволно място върху долния или десния й ръбутон При показване на иконата на таблицата, кликнете с мишката;
4н.) кликнете върху зелената й рамка
г) несъседни клетки – Ctrl.

5. Форматиране на клетки – панел Properties

а) фон на клетка – панел Properties/BackGround Color (Bg) – избирате фонов цвят бутон BackGround URL of cell – избор на фоново изображение
б) автоматично форматиране на таблица
1) Commands/Format Table…
2) отваря диалогов прозорец Format Table – избирате от предварително зададените опции за форматиране. Командата не е активна за таблици със заглавия.
в) подравняване на съдържанието в клетка
панел Properties, поле Horz – по хоризонтала, Vert – по вертикала
г) No wrap – не позволява пренасяне на думите; клетките увеличават ширината си, за да съберат данните; Header – форматира избраната клетка като заглавна на таблицата; съдържанието в нея се показва удебелено и центрирано
д) цвят на рамка – бутон Brdr, панел Properties

6. Сортиране на таблица

Извършва се по съдържанието на някоя колона (или повече от една). Не могат да се сортират таблици, съдържащи обединени клетки.
1) селектирайте таблицата
2) Commands/Sort Table
3) отваря се диалогов прозорец – Sort Table със следните полета:
Sort By – избирате колоната, по която ще сортирате
Order – дали колоната да се сортира в азбучна последователност или по реда на номерата
Then By – сортиране по втори критерий
Sort Includes the First Row – дали първият ред да бъде включен в сортирането
Sort Header Rows, Sort Footer Rows – дали заглавните редове да бъдат включени в сортирането
□Keep All Row Colors The Same After the Sort has been Completed – при промяна атрибутите на редовете те се запазват, когато има отметка.
Пример: Ако сортирате таблица с оцветен първи ред след сортирането данните в него се преместват на втори ред. Ако тази опция е избрана ще се премести и цветът. Иначе оцветяването остава на 1-я ред.

7. Модифициране на таблица

а) промяна размера на редовете и колоните – панел Properties, полета W и H
б) добавяне на нов ред/колона
1н.) поставяте курсора в последната клетка на таблицата и натискате Tab
2н.) кликате в последния ред/колона, Modify/Table/Insert Row, Insert Columns, Insert Rows or Columns
в) разделяне на клетки
1) маркирате клетката
2) панел Properties, бутон Split Cell или Modify/Table/Split Cell
г) обединяване на клетки
1) маркирате клетките
2) панел Properties, бутон Merge Cell или Modify/Table/Merge Cell
Можете да обединявате произволен брой клетки, стига те да образуват правоъгълник.

8. Експортиране на таблица

За да извлечета информация от дадена таблица (да я поставите в БД, ЕТ или текстообработваща програма), то трябва да експортирате таблицата и да я запищете във файл. Там записите са разделени с табулации или друг знак и могат да се използват от повече текстообработващи програми и ЕТ.
1) селектирайте таблицата
2) File/Export/Table
3) отваря се диалогов прозорец Export Table
Delimiter – Tab – изберете разделител (Space, Comma, Semicolon (;) и Colon (:)
Line Breaks – избирате знак за край на ред в зависимост от операционната система
4) бутон Export
5) отваря се диалогов прозорец – въвеждате име на експортирания файл и го записвате. Създава се обикновен текстов файл.

9. Използване на изображения в таблици

1) поставете курсора в клетката
2) вмъкнете картинка – Insert/Image
3) отваря се диалогов прозорец Image Tag Accessibility Options, поле Alternative – empty – ако не е необходим Alt текст; Long Description – остава непроменено

10. Вложени таблици

1) създайте структурата на двете таблици
2) попълнете таблицата, която ще влагате
3) селектирайте я; Edit/Cut
4) кликнете в кетката, в която ще вмъквате от другата таблица; Edit/Paste

2. Изглед Layout

1. Същност

Този режим работи като програма за предиалогов прозорец ечатна подготовка, в която можете да чертаете полета на дадена страница и след това да ги попълвате с текст или графични изображения.

2. Създаване на таблица

1) лента Insert, категория Layout, бутон Layout – отваря се диалогов прозорец с информация, описваща накратко основните инструменти: клетка и таблица.
2) лента Insert, категория Layout, бутон Draw Layout Cell – курсорът се превръща в знак + и с натиснат ляв бутон на мишката изчертавате клетка в прозорец Document.

3. Модифициране на таблица

Клетката в режим Layout не може да препокрива други клетки, нито да се премества извън таблицата. Ако вмъкнете изображение и клетката е по-малка по размер, то тя се уголемява автоматично така, че да го обгражда плътно, и не е необходимо ръчно да я оразмерявате. Ако клетката е по-голяма от изображението, то ще трябва сами да намалите размерите й чрез издърпване на манипулаторите й.

Видео урок – Поставяне на рамка и цвят на таблица.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.