Фреймове

Създаване на фреймове

1. Същност

Фреймовете разделят прозореца на браузъра на две или повече части, всяка от които има отделно от другите HTML съдържание.

2. Предназначение

Използват се за отделяне на областите за навигацията и съдържанието на дадена страница, като областта остава непроменена, а тази за съдържанието се променя при всяко щракване върху навигационната хипервръзка.

3. Предимства и недостатъци на фреймовете

а) предимства
– улесняват навигацията в сайта
– улесняват модифицирането на сайта, тъй като обикновено е необходимо да се обнови само навигационната страница
б) недостатъци
– невъзможност за постигане на пълна достъпност
– нарушаване на функционирането на бутона Back в браузърите
– проблеми с отпечатването и поддръжката на лошата използваемост

4. Създаване на набор от фреймове

Наборът от фреймове (frameset) определя цялостния външен вид на дадена страница. Това включва броя на фреймовете й, размерите на всеки от тях и атрибутите на рамката. Самият набор от фреймове не включва съдържание. Той определя кой документ на HTML да бъде използван във всеки фрейм. Документът на набора от фреймове е файла, с който е свързана съответната хипервръзка при извикване на уеб страница с фреймове. Даден набор от фреймове може да се състои от редове или колони, но не и от двете едновременно. За да се постигне комбинация от редове и колони трябва да се използват вложени набори. Вложеният набор от фреймове е такъв, който се съдържа във фрейм, дефиниран от друг, по-рано създаден набор. Част от готовите набори на Dreamweaver включват вложени набори. Границите между отделните фреймове са маркирани с тънки сиви линии.
1н.) Modify/Frameset – избираме желания набор
2н.) използване на предварително дефиниран набор от фреймове, който заедно с фреймовете ще се конфигурира автоматично.
Създаване на набор от фреймове по 2н.)
1)
1н.) File/New, страница General, категория Framesets, избирате набора от фреймове, Create
2н.) от началната страница на Dreamweaver – Create From Samples – Framesets, избирате набора от фреймове, Create
3н.) лента Insert, категория Layout, бутон Frames
2) отваря се диалогов прозорец Frame tag Accessibility Attributes с полета (попълват се за всеки фрейм поотделно):
Frame – избирате фрейма
Title – задавате заглавие на фрейма. То осигурява контекста за съдържанието и това позволява на потребителите бързо да открият фрейма с информацията, която им е необходима. Можете да го добавяте и редактирате и по-късно, като го селектирате и в панела Tag, секция Attrributes, CSS/Accessibility – модифицирате атрибута Title.
Атрибутът Title не е взаимозаменяем с name. Първият определя името на фрейма за потребителите, а вторият – за скриптове и др. Посетителите на страницата виждат само атрибута Title.
Ако диалогов прозорец Frame tag Accessibility Attributes не се появи: Edit/Preferences, категория Accessibility, □Frames – поставяте отметка.

5. Селектиране

а) на набор от фреймове
1н.) в Tag Selector – маркирайте тага frameset
2н.) щракнете върху рамката по ръбовете на прозореца Document
3н.) Window/Frames, щракнете върху най-външната рамка, заграждаща фреймовете в панела Frames. Когато е селектиран наборът от фреймове, прозорецът Document е ограден от точкова линия. В заглавната лента на документа се вижда текстът: UntitledFrameset – 1, а в панел Properties се показват свойствата на набора от фреймове.
б) на фрейм – кликнете върху него в панел Frames. В него около селектираният фрейм се появява тънка черна рамка, а в центъра се вижда името на фрейма. В прозорец Document, фреймът е ограден с пунктирана линия. Ако курсорът се намира в даден фрейм, името му е удебелено в панел Frames и показва, че фреймът е активен, но не е селектиран.

панел Frames

6. Съхраняване

Наборът от фреймове, както и файловете на всеки фрейм трябва да бъдат записани.
а) на набор от фреймове – селектирайте наборa от фреймове, File/Save Frameset As – името на файла се извежда в заглавната лента на документа
б) на фрейм – селектирайте фрейма, File/Save Frame As

7. Озаглавяване на набор от фреймове

1) селектирате наборa от фреймове
2) title – въведете заглавие

8. Оразмеряване на набор от фреймове

За да настроите размера на фреймовете, можете да използвате панел Properties или чрез издърпване с мишката рамките в прозореца Document като трябва да е селектиран наборът. панел Properties се изменя в зависимост от това дали сте селектирали набор от фреймове или фрейм.
Поле Row /Column Value – за промяна на височината/ширината на фрейма
RowCol Selection – за избор на ред или колона в набора от фреймове на които ще модифицирате свойствата. В този случай не се селектира даден фрейм.
Units – мерни единици
– Pixels – настройва абсолютния размер на селектираната колона или ред така, че да отговаря на въведения брой пиксели. Използва се за фреймове с фиксиран размер.
– Percent – мястото, което съответният ред или колона трябва да заема като процент от набора от фреймове
– Relative (относително разпределение) – пространството за съответния ред или колона се определя спрямо текущите пропорции на другите колони и редове. За тези, на които единиците са настроини на Relative, се разпределя пространството, след като се отдели мястото за конфигурираните в пиксели и проценти, но те получават цялото оставащо пространство.

9. Определяне на свойствата на фрейм

За да се покажат свойствата на даден фрейм в панел Properties, е необходимо да бъде селектиран.
а) задаване име на фрейм – всеки фрейм от набора трябва да бъде именуван. Името няма връзка с името на файла или със заглавието на документа, който му съответства. Това име служи за идентифициране на областта на фрейма в документа и е необходимо за определени скриптове. Именуването е важно при създаване на хипервръзки, при които се отварят страници в областта им. Използват се често като цели на хипервръзките.
1) селектирайте фрейма (панел Frames)
2) панел Properties, поле Frame name – въведете име и Enter
Не използвайте интервали, тирета, точки или специални знакове и да не започват с долна черта.
б) ленти за превъртане
Scroll – определя кога да се появяват лентите за превъртане

Auto – появяват се, само когато няма достатъчно място във фрейма за извеждане на съдържанието на страницата и съвпада с Default.

No/Yes–безилислентизапревъртане

в) No Resize – заключва размера на фрейма при разглеждането му в браузъра, иначе потребителят ще може да издърпва с мишката рамките на фрейма в браузъра (за оразмеряване на фрейм от потребителя).
г) Margin Width – определя големината на лявото и дясното поле на фрейма в пиксели
Margin Height – определя големината на горното и долното поле на фрейма.
Когато са празни се използват подразбиращите се стойности на браузъра.
д) Borders–готовитенабориотфреймовесанастроениавтоматичноданяматрамки

Default–зафреймащеважинастройкатанародителскиянаборотфреймове

Yes/No–настройкатанафреймапредефиниратазинародителскиянаборотфреймове

10. Отваряне на съществуваща страница във фрейм

1) кликнете във фрейма
2) File/Open in Frame
3) Отваря се диалогов прозорец изберете файла
4) Запишете набора от фреймове
За да се уверите, че във всеки от фреймовете се зареждат правилните страници:
1) селектирайте фрейма
2) панел Properties, поле Src – трябва да стои името на файла, ако не щракнете върху иконата папка за да изберете файла.
Можете да отваряте и уеб страници от различни източници, като въведете URL адреса им в текстовото поле Src.
Ако отваряте страница в даден фрейм за да я редактирате, при записване на набора от фреймове този файл става подразбиращ се за споменатия фрейм при зареждането на документа на набора.

11. Контролиране на съдържанието на фреймовете с хипервръзки

За да показва съдържанието на правилното му място, е необходимо да посочите желания фрейм като цел на хипервръзката.
1) кликнете в хипервръзката
2) панел Properties, поле Link – заменете # с файла избран от бутон Browse for file
3) Еnter
По подразбиране целите на хипервръзките са фреймовете или прозорците, в които са разположени.
4) панел Properties, меню Target – избирате целта. При всяко създаване на нов фрейм името му се добавя автоматично към меню Target. То съдържа само имената на тези фреймове, които са достъпни в текущия документ _blank, _parent, _self, _top

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.